Daňový bonus na dieťa v roku 2020

danovy bonus na dieta

Podmienky uplatnenia daňového bonusu upravuje v § 33 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „zákon o dani z príjmov“). V aktuálnom článku si priblížime, čo je daňový bonus a za akých podmienok si ho môže daňovník uplatniť.

Čo je daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa je položka, pomocou ktorej si môže daňovník priamo znížiť svoju daňovú povinnosť pri dani z príjmov fyzickej osoby. Daňový bonus tak zvyšuje čistú mesačnú mzdu zamestnanca v prípade, ak si ho tento uplatňuje na mesačnej báze. Daňovník si môže daňový bonus na dieťa uplatniť aj jednorazovo pri podaní daňového priznania. Alebo v ročnom zúčtovaní dane v prípade živnostníka.

Podmienky uplatnenia daňového bonusu na dieťa

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že daňový bonus predstavuje peňažnú dávku. Tá zvyšuje čistú mzdu daňovníka alebo znižuje jeho daňovú povinnosť. Pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa však musí splniť zákonom ustanovené podmienky.

Ide o nasledovné legislatívne kritériá:

» o uplatnenie daňového bonusu na dieťa môže požiadať daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o daní z príjmov. To znamená, že mal príjmy zo závislej činnosti v pozícii zamestnanca, a to minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy,

» o uplatnenie daňového bonusu na dieťa môže požiadať aj daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. To znamená, že mal príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. A to minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Upozornenie: Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na dieťa len v prípade, ak vykáže základ dane z príjmov, nie daňovú stratu.

» pre uplatnenie daňového bonusu zároveň platí, že v prípade daňovníka musí ísť o nezaopatrené dieťa, ktoré s ním žije v jednej domácnosti. Dieťa môže byť vlastné, osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe príslušného úradného rozhodnutia. Nárok na daňový bonus je daňovník povinný preukázať predpísanými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa, kópia sobášneho listu.

» ak žiada daňovník daňový bonus na dieťa staršie ako 16 rokov veku, je povinný predložiť aj potvrdenie o návšteve školy.

Upozornenie: daňový bonus na dieťa možno uplatniť maximálne do 25. Rokov veku dieťaťa.

danovy bonus na dieta

Výška daňového bonusu pre rok 2020 je 22,17 eur / mesačne alebo 266,04 eur, ak sa uplatňuje jednorazovo. Výška daňového bonusu dieťaťa do 6 rokov je dvojnásobná, a to 44,34 eur mesačne.

You Might Also Like